Trencant mites de la Prehistòria

Índex de continguts

Materials

 • Definicions bàsiques:
  • Prehistòria: des de la perspectiva humana, la prehistòria és el temps del nostre passat sense registres derivats de l’escriptura. Amb l’aparició de l’escriptura començaria el què coneixem com a Història. La Prehistòria es divideix en els següents períodes:
   • Paleolític: Es tracta del llarg període de temps que compren des dels primers homínids de l’Àfrica (Australopitecus Afarensis) fins a l’aparició i el desenvolupament de l’home modern per tot el món. Aquest període es caracteritza per l’organització social en bandes mòbils de caçadors-recol·lectors, i per l’evolució tecnològica dels humans observada a través d’un utillatge lític cada cop més complex. [Font: UAB]. Finalitzà fa 12.000 ANE.
   • Mesolític/Epipaleolític. Etapa de transició entre el Paleolític i el Neolític. Predominen encara els grups recol·lectors-caçadors. El període s’inicia pels canvis derivats d’un canvi climàtic, en aquest cas amb la finalització de l’anomenada Glaciació de Würm (dins del perióde glacial Quaternari), i l’inici del període interglacial que actualment encara vivim. Durant aquest període l’art megalític es popularitzà, així com noves tècniques de supervivència. Cronològicament es situaria entre el 12.000 i el 5500 ANE.
   • Neolític. Període en què la centralització de les societats es fa més evident així com la vida sedentària, vinculada a la ramaderia i l’agricultura. Cronològicament a Catalunya es situaria entre el 5500 i el 2500 ANE, ja que el pas entre etapes varia segons les diferents zones geogràfiques del planeta.
   • Edat dels Metalls. Es podria considerar com una etapa de transcició entre les primerenques formes sedentàries neolítiques i l’aparició de les primeres formes d’organització socials estatals i els sistemes d’escriptura.
    • Edat del Coure / Calcolític. Durant el Mesolític ja trobem algunes ornamentacions fetes amb coure i sobre el 6500 ANE utensilis fets amb tècnica freda. Sobre el 4000 ANE comencen a aparèixer eines i utensilis fets amb la tècnica de fundició. Moltes de les primeres civilitzacions històriques dominaven la fundició de Coure.
    • Edat del Bronze. Metall realitzat a partir de la barreja de coure i estany (entre un 3% i un 25%), permetent eines, armes i estris més durs i resistents a l’oxidació. La primera zona geogràfica del món on es va estendre el bronze és Mesopotàmia al voltant del 3500 ANE, període que coincidirà amb l’aparició dels primers estats i l’escriptura.
    • Edat del Ferro.  De forma similar al coure, el ferro va ser utilitzat de forma puntual des de temps antics. De fet, era considerat el metall més preuat o estava entre els més cars. Entre el 1700 i el 1200 ANE la civilització Hitita, a Anatòlia, va dominar la tècnica per tal de crear armes, utensilis i altres objectes de ferro, comerciant alhora amb altres nuclis civilitzats de l’entorn. Amb la fi de l’estat Hitita es va dispersar la seva producció per l’Orient Mitjà. A Europa no va començar a ser habitual fins el 800 ANE aproximadament.
  • Patriarcat: Forma d’organització social en la qual el sexe masculí com a categoria té la màxima autoritat o privilegis en àmbits culturals, econòmics, polítics, jurídics, etcétera, i en detriment del sexe femení.
  • Presentisme interpretatiu. Visió del passat que tendeix a analitzar les relacions humanes sota els prejudicis i formes de veure el món del present. Com a exemple dins l’arqueologia, podriem citar les descobertes de tombes d’humans guerrers i pensar automàticament que eren homes, quan estudis posteriors indicaven que els suposats homes eren realment dones. Per sort, aquestes concepcions van perdent força.
 • Imatges arquetípiques sobre la Prehistòria:

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Captura de pantalla de 2018-12-17 10-33-43

 • The Flinstones:

Activitat

 1. L’alumnat haurà de prendre apunts de les diferents explicacions donades a l’aula. Es valorarà positivament també les intervencions i preguntes durant la dinàmica.
 2. L’alumnat haurà de fer una valoració crítica i formular la seva opinió sobre els motius d’aquestes visions errònies del passat humà.
 3. S’haurà de fer entrega de l’activitat (suma dels punts 1 i 2) en el format digital habitual.

Aquesta activitat s’avaluarà segons els criteris de les competències 1 i 11 del Currículum d’ESO de l’Àmbit Social. Seguint les decisions adoptades per l’equip docent, una mala ortografia, un ús incorrecte de lèxic, errades gramaticals greus o un registre massa baix, serien factors que penalitzarien l’assoliment de l’activitat.