Tornada al futur

Torna a l’índex de continguts

Informació inicial

Finalment s’ha aconseguit poder consultar els materials que els antics Homo Sapiens van deixar en el marc de l’anomenat projecte KEO. Una part del contingut eren milers de testimonis d’humans a inicis del segle XXI en format text. Ara toca analitzar aquests testimonis per començar a entendre com vivien els nostres avantpassats.

El consell rector Selenita ha valorat que, a partir d’algunes dades concretes ja conegudes, l’inici del segle XXI va ser un període que pot servir com a marc de referència per tal de repoblar la Terra, ja que aleshores el planeta vivia una època d’abundància de vida, però alhora, va ser un punt d’inflexió dels homo que l’habitaven, ja que emmig d’un període d’escalfament del planeta natural, els mateixos Sapiens van accelerar el mateix, provocant aleshores un perill real d’autoextinció.

Tasca a realitzar

Cada grup ha d’analitzar diverses cartes de testimonis per hipotitzar sobre les principals problemàtiques que aquests manifestaven. L’objectiu de cada grup és fer un sumari de problemàtiques i escollir una per fer una petita presentació sobre la mateixa, de tal forma que els companys i companyes dels altres grups millorin el seu coneixement del món d’inicis del segle XXI.

Per tal de millorar la presentació, els grups han de fer ús, com a mínim, de dos dels següents recursos del WWW:

Durant les sessions de treball a l’aula, es farà servir una petita app de Realitat Virtual que exemplifica una de les problemàtiques climàtiques dels Sapiens del segle XXI, com era el fet que el planeta s’escalfava a un ritme molt accelerat…