Sessió 8. Fent un climograma digital

Retorn a l’índex de la unitat

Materials

  • Mapa en temps real de diferents variants climàtiques: Ventusky.

Què és un climograma?

Un climograma és un gràfic que reflecteix el clima d’un lloc determinat.

A la gràfica figuren les temperatures (representades amb una línia vermella) i les precipitacions (representades amb un rectangle blau) mitjanes de cada mes i del seu anàlisi es pot interpretar el clima al qual pertany.

Per interpretar un climograma hem de tenir en compte els aspectes bàsics següents:

  • En primer lloc s’ha d’observar si els valors totals de temperatura i precipitació són alts o baixos.
  • Després cal analitzar l’oscil·lació tèrmica, és a dir, la diferència en graus centígrads (ºC) entre el mes més càlid i el mes més fred.
  • A continuació cal valorar el ritme estacional de les precipitacions (en quina estació o estacions es concentren)
  • Finalment, cal analitzar si hi ha sequera estival. Es dóna quan la barra de les precipitacions està per sota de la línia de les temperatures.

Font: Xtec

Activitat (individual)

L’objectiu d’aquesta activitat és realitzar un climograma en format digital.

  1. Trieu un ítem de la base de dades de Climate-Data. Heu de cercar les dades de temperatures i precipitacions mitjanes de cada mes de l’indret escollit, disponibles a les taules de dit portal.
  2. Un cop anotades les dades en un full de càlcul (seguint les indicacions del vídeo), l’alumnat ha de realitzar un climograma digital.
  3. Un cop enllestit el climograma, tant la taula com el gràfic del full de càlcul s’ha d’adjuntar al full d’activitats individuals compartit amb el professor.
  4. Finalment, s’ha d’identificar a quin tipus de clima correspon el climograma.