Problemes dels Sapiens d’inicis del segle XXI

Torna a l’índex de continguts

Informació inicial

Com som nosaltres, els Sapiens d’inicis del segle XXI eren éssers culturals, és a dir, eren capaços de transmetre coneixements passats a les noves generacions i, al mateix temps, variar la pròpia cultura. En altres paraules, els humans del segle XXI aplicaven al seu dia a dia una sèrie de valors que havien après, també vivien sota una sèrie d’institucions que havien creat, sent el màxim exemple d’aquest fet l’existència d’Estats arreu del món, amb els seus governants, lleis, forces d’ordre i territoris delimitats i, finalment, i en part és l’eina principal de desenvolupament de qualsevol cultura, una sèrie d’artefactes que plasmen i fan evolucionar a la mateixa.

Un dels “artefactes culturals” més importants a inicis del segle XXI era la música. Així que plantejarem unes tasques relatives a l’anàlisi de diferent música d’aquella època, que ens servirà per entendre les principals problemàtiques que preocupaven als nostres avantpassats.

  • Tasca 1

L’alumnat haurà de treballar primer de tot amb un full de càlcul. En el mateix s’haurà d’omplir un llistat de les cançons on figurin les mateixes, la problemàtica o problemàtiques que plantegen, si és o no una problemàtica global i, en el cas que sigui una probemàtica local o regional, assenyalar l’Estat o zona de la mateixa.

  • Tasca 2

A partir de les dades treballades l’alumnat haurà de fer gràfiques dels resultats obtinguts.

  • Tasca 3

S’haurà de fer un mapa digital on es mostri les dades recopil·lades i les conclusions obtingudes.

  • Tutorial.

Aquesta tasca suposarà fins a 200 punts relatius a les competències 1; 3 i 4 del Projecte Clio

Cançons plantejades