La càpsula

Torna a l’índex de continguts

Informació inicial

El primer test ha creat formalment els coordinadors o coordinadores dels grups. Enllacem “aquí” una mostra del document de seguiment del Projecte Clio. L’objectiu del membres del projecte és arribar al 100% d’assoliment en les següents categories:

 1. Mapes. Cal que els membres del projecte demostrin la seva capacitat per descodificar la informació simbòlica de plànols de diferents característiques i a escales diverses, així com el reconèixer elements del territori sota representacions espacials i gràfiques diverses, aplicant tècniques d’orientació.
 2. Paisatges i Climes. Cal que es demostri la capacitat de comparar i analitzar els principals paisatges, distingir-los en funció dels elements naturals i humanitzats que hi interaccionen i caracteritzar les formes de vida valorades en la seva diversitat, així com els obstacles i les oportunitats que possibiliten d’acord amb els recursos que proporcionen.
 3. Petjada humana. Es centra en la capacitat de diferenciar els recursos renovables i els no renovables, i els riscos naturals i antròpics. Identificar l’impacte de l’activitat humana sobre el territori.
 4. Desigualtats. Centrada en identificar actuacions encaminades a prevenir riscos a partir d’una situació determinada i valorar les accions humanes que afavoreixen un desenvolupament sostenible a nivell local i mundial.

El primer test ha significat un màxim d’un 10% en aquestes categories esmentades, així com altra 10% relacionat amb l’actitud i participació a l’aula en aquestes primeres sessions.

També s’enllaça un full de valoració personal relatiu a les tasques fetes dins del “Projecte Clio”. Fes clic “aquí” per a la seva descàrrega. Quan el “Magister” del projecte ho demani, s’haurà d’omplir el full.

La càpsula

La Terra no serà la mateixa. Fa 10.000 anys el Sàhara era fèrtil com les pintures rupestres ho demostren. En 50.000 anys els geofísics preveuen que el subsòl de la mar Mediterrània s’haurà alçat de tal mode que s’haurà vertit a l’oceà Atlàntic. També preveuen que haurà un nou període de glaciació a la Terra desenvolupant-se glaciars fins els sud d’Europa, el que tornaria a transformar el sòl del Sàhara en una terra fèrtil.

Projecte KEO

keo.jpg

Salutacions membres del Projecte Clio. La setmana passada els nostres ràdars van detectar com un objecte no identificat va entrar dins de l’atmòsfera terrestre. Els nostres càlculs han determinat 5 possibles llocs d’impacte. Cada equip haurà de rastrejar el lloc d’impacte amb els diferents robots científics que tenim a la superfície terrestre i, posteriorment, investigar aquest objecte.

Seguiu la guia d’actuació. Teniu 40 minuts per tal d’assolir amb èxit les tasques encomanades. Completar totes les tasques satisfactòriament augmentarà el vostre percentatge d’assoliment de les competències en un màxim d’un 10%.

[En aquesta activitat es requerirà l’ús de solucions de Realitat Virtual, ja sigui Google Earth / Street View a l’ecosistema de Google o Wander a les Oculus]
Guia
 • Cada grup ha de preparar, seguint les instruccions del Magister Clio (professor/a), un dispositiu per tal d’enllaçar i controlar els robots científics que tenim a la superfície. En altres paraules, preparar els diferents dispositius de realitat virtual. El coordinador de cada grup ha de decidir qui serà el portador del control [ulleres de RV] del robot terrestre. -5/10 minuts-
 • Cada grup té assignat les coordenades d’un possible lloc d’impacte de l’objecte. Els portador del casc ha de descriure el paisatge terrestre relatiu a les coordenades assignada, mentre altra integrant de l’equip (o diversos integrants), ha de dibuixar el paisatge en qüestió en un full. -5/10 minuts-
  • Coordenades:
   • Grup 1: 45°50′1″N 6°51′54″E
   • Grup 2: 58°30′N 137°00′W
   • Grup 3: 54°44′56.62″S 70°26′22.81″W
   • Grup 4: 27°59′17″N 86°55′31″E
   • Grup 5: 49°35′32″S 69°29′45″E
 • Un cop analitzades les coordenades, s’ha trobat un objecte de metall de forma esfèrica que reprodueix en el seu exterior la forma del planeta Terra de fa, possiblement, varis milers d’anys. El robot que ha descobert l’objecte té entre els seus instruments un “replicador de matèria no orgànica”, així que després del seu anàlisi hem fet 5 reproduccions de l’objecte. Sembla ser, segons les dades del robot, que té quelcom en el seu interior, el vostre objectiu com a equip és intentar obrir l’objecte que recorda, cal comentar-ho, les velles “boles del món” que sovint hem trobat en el registre arqueològic dels Sapiens terrestres. -5/10 minuts-
 • Un cop oberta la bola trobareu diferents objectes i unes instruccions per tal de crear un aparell que serveixi per llegir el contingut de part dels objectes que hi ha en el seu interior. -5/10 minuts-
 • L’equip de treball, finalment, haurà d’entregar un document amb les conclusions inicials de la descoberta, pensant especialment que volien transmetre els creadors d’aquest objecte de fa 50.000 anys. Del contingut del DVD encara no cal fer la seva consulta. -5/10 minuts-
Torna a l’índex de continguts
Nota per altres “Magisters”: document amb l’aparell a construir està “aquí“, a més a més caldrà un DVD físic amb els escrits de la sessió “Projecte KEO“, un full amb un enllaç a la Wikipèdia i també amb una imatge del Sistema Solar, s’inclourà també un “dau en forma de diamant” (metafòricament conté ADN humà) i una làmina amb una imatge. Per aquesta activitat també calen diverses “boles del món” que s’han d’obrir per tal d’introduir els diferents objectes i tancar de tal forma que no resulti del tot fàcil el seu posterior accés per part de l’alumnat.