Estructura Política (Apunts)

Definicions.

 • Estat: Organització socio-política, econòmica, centralitzada i jerarquitzada, que intenta tenir sota control a les persones i recursos del seu territori.  Un estat està delimitat per les fronteres, línies imaginàries que el separen d’altres estats, i intentarà ostentar el monopoli de l’ús de la força dins del territori.
 • Estats democràtics: tipologia d’estats, normalment d’arrel liberal, on el conjunt de la població nacional té drets i deures, entre ells el de sufragi universal, que és la capacitat de delegar la sobirania mitjançant el vot (eleccions, referèndums…). En els estats democràtics s’han de respectar tota una sèrie de drets humans i existir una separació de poders.
 • Separació de poders: característica d’estats com els liberals, que promulga una separació entre el poder legislatiu, executiu i judicial. El poder legislatiu és l’encarregat d’elaborar i votar lleis, el poder executiu determina les polítiques de l’estat, executa polítiques d’urgència i l’apliació de les lleis. El poder judicial vetlla pel compliment legislatiu i dicta les mesures punitives per aconseguir aquest objectiu.
 • Relacions internacionals entre estats. De facto, qualsevol estat necessita el reconeixement d’altres estats per tal de ser una organització efectiva. En política internacional els estats signen tractats, convenis i declaracions internacionals, mentre que també participen en organismes supraestatals, on deleguen funcions o coordinen polítiques. Alguns exemples d’organitzacions supranacionals són l’OTAN, l’ONU, la Unió Europea o la Lliga Àrab.
 • Índex de Desenvolpament Humà (IDH). Indicador internacional creat pel Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament (PNUD). Mesura el nivell de desenvolupament dels habitants d’un estat, mitjançant l’anàlisi de certs indicadors relatius al benestar humà.
 • Principi de Subsidiaritat. En el marc de la descentralització estatal, és el que distribueix les competències entre els diferents nivells. Implica, en el cas espanyol, que tots els serveis que pot prestar un ajuntament no ha de proporcionar-ho la comunitat autònoma, i els que pot aplicar una comunitat autònoma no ho ha de fer l’Estat.

Un cas pràctic: Espanya.

L’estat espanyol actual és un règim lineral de caire democràtic. En aquest sentit és la forma d’organització estatal més comuna en el món actual. Això significa que existeix una teòrica separació de poders i determinats mecanismes democràtics que permeten la representativitat de les diferents ideologies existents en la societat.

 • Monarquia parlamentària. Dins de les tipologies d’estats liberals i democràtics, Espanya forma part de les anomenades monarquies parlamentàries, on existeix una divisió de poders, però on el cap d’estat, la màxima autoritat de l’estat, està conformada per un/a monarca. L’actual rei espanyol és Felip VI, mentre que el seu pare, Joan Carles I, va ser el monarca responsable de la Transició Espanyola, quan l’estat espanyol va derivar d’una dictadura, on el mateix monarca va ser escollit cap d’estat després de la mort del dictador Francisco Franco, a una democràcia conforme els cànons internacionals. La forma més comuna de cap d’estat en les democràcies occidentals és la forma republicana, on el cap d’estat és una figura escollida directa o indirectament mitjançant el vot.
 • Comunitats Autònomes. Les demcràcies liberals s’organitzen de manera diversa. Existeixen estats centralitzats que no deleguen o pràcticament no deleguen cap competència a altres organismes estatals. Però també existeixen estats federals i confederals que s’organitzen internament de forma més descentralitzada. En el cas espanyol s’opta per l’anomenat sistema autonòmic, que permet la creació de comunitats autònomes que, mitjançant els seus estatuts d’autonomia, delimiten les seves competències. Nominalment el sistema autonòmic no és de caire federal, però a la pràctica, si seria equiparable a fòrmules federals d’altres estats. Existeixen 17 comunitats autònomes i dos ciutats autònomes, Ceuta i Melilla.

MAPA-COMUNITATS-640x435

 • Constitució de 1978. Malgrat que no tots els estats liberals utilitzen constitucions, un gran nombre d’ells, inclòs Espanya, tenen una, que seria un document jurídic que representa el marc fonamental relatiu al funcionament i organització de l’estat. En sentit metafòric, una constitució és un “manual d’instruccions” de l’estat.
 • Províncies i municipis. L’estat espanyol determina que més enllà de les institucions de caire estatal, com tribunals judicials, parlaments (Congrés i Senat) i govern executiu, s’organitza arreu del territori mitjançant comunitats autònomes, províncies i municipis. En el cas de la comunitat autònoma de Catalunya, el territori es divideix en altres organismes com les comarques, les quals, segons l’actual estatut d’autonomia, han de ser substituïdes per l’anomenades vegueries. Les províncies són l’entitat jurídica base de les comunitats autònomes i s’encarreguen, en el marc més local, de l’aplicació pràctica de determinades polítiques estatals. Els municipis, per la seva banda, son l’ens estatal més proper a la ciutadania i,  gràcies al principi de subsidiaritat, s’encarreguen de l’aplicació de molts serveis i polítiques.

catalunya-comarques

vegueries

 • Unió Europea. L’estat espanyol forma part, entre d’altres organitzacions supranacionals, com l’OTAN o l’ONU, de la Unió Europea. La seva integració es va produïr el passat 1986, aleshores Comunitat Econòmica Europea. La CEE/UE té més de 60 anys d’existència i s’inicià després de la fi de la II Guerra Mundial, amb l’objectiu de garantir una pau i cooperació a Europa mitjançant la integració paulatina de diferents mercats europeus. A partir de la dècada dels anys ’90 del segle XX, s’accelera també una integració política, encaminada vers un hipotètic i possiblement utòpic, futur estat federal europeu.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s